GDPR

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v Lucie Videmanová (IČO 01284886), abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

CO SE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH DOZVÍTE?

 • jaké osobní údaje shromažďujeme
 • jak s nimi nakládáme
 • z jakých zdrojů je získáváme
 • k jakým účelům je využíváme
 • komu je smíme poskytnout
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme
 • jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého

Zásady zpracování osobních údajů v Lucie Videmanová (IČO 01284886) představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“). Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců Lucie Videmanová (IČO 01284886) a externích spolupracovníků Lucie Videmanová (IČO 01284886) se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RAMCI FIRMY Lucie Videmanová (IČO 01284886)

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Obchodní firma: Lucie Videmanová (IČO 01284886)
Sídlo: Dukelská 1277/55, 430 01 Chomutov
IČO: 01284886
DIČ: CZ8262242461

INFORMACE O POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍ ÚDAJŮ:

Lucie Videmanová
E-mail: montana.cv@seznam.cz
Telefon: +420 603 266 518 (v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod.)
Sídlo: Dukelská 1277/55, 430 01 Chomutov

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bezvašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KE KTERÉMU POTŘEBUJEME VÁŠ SOUHLAS:

 • marketingové činnosti
 • služby našich partnerů
 • automatizované rozhodování
 • alternativní posouzení rizik

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám k dispozici v textu dokumentu, který nám udělujete v rámci procesu sjednání služby a podpisu smlouvy.

Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KE KTERÉMU VÁŠ SOUHLAS NEPOTŘEBUJEME:

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv
 • splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout příslušný produkt, službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebujeme.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (identifikační, kontaktní a o využívání služeb), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 408/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY Lucie Videmanová (IČO 01284886) PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak Lucie Videmanová (IČO 01284886) a případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

PŘÍKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z TITULU OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU:

 • simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu
 • příprava smlouvy na vaši žádost – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy
 • řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.
 • kamerový systém k monitorování bezpečnosti práce a zabezpečení majetku
 • zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb stávajícím zákazníkům